Menu:

WeChat QR Code
       

 

Organizers


General Chairs:
Yunhao Liu (Tsinghua University/Michigan State University)
Wenguang Chen (Tsinghua University)
Xinbing Wang (Shanghai Jiao Tong University)


Technical Program Chairs:

Xiangyang Li (University of Science and Technology of China)
Jian Pei (Simon Fraser University)
Hongbo Jiang (Hunan University)
Zhiwen Yu (Northwestern Polytechnical University)


Vice TPC Chairs:

Yunhuai Liu (Peking University)
Yunquan Zhang (ICT, Chinese Academy of Sciences)
Xiaojiang Chen (Northwest University)
Zheng Yang (Tsinghua University)
Guanglin Zhang (Donghua University)


Local Arrangement Chairs:

Hongzi Zhu (Shanghai Jiao Tong University)
Xiaohua Tian (Shanghai Jiao Tong University)
Li Lu (University of Electronic Science and Technology of China)
Cheng Wang (Tongji University)


Publicity Chairs:

Lei Xie (Nanjing University)
Xi Wu (Chengdu University of Information Technology)
Jianbo Li (Qingdao University)
Xinlin Zhang (South China University of Technology)
Runqun Xiong (Southeast University)


Distingushed Lecturer Committee Chairs:
Fan Wu (Shanghai Jiao Tong University)
Junzhao Du (Xidian University)
Jing Chen (Wuhan University)
Qingsong Yao (Xidian University)
Wenyuan Xu (Zhejiang University)


Publication Chairs:

Jiliang Wang (Tsinghua University)
He Chen (Tsinghua University Press)


Industry Chairs:

Le Dong (University of Electronic Science and Technology of China)
Yinjie Lei (Sichuan University)
Jianguo Sun (Harbin Engineering University)
Yiyang Zhao (Simpleware)
Qiang Ma (Tsinghua University)


Liaison Chairs:

Zhiyuan Ji (Ministry of Science and Technology of P.R. China)
Meng Wan (Ministry of Education of P.R. China)
Kaishun Wu (Shenzhen University)
Xiao Zheng (Anhui University of Technology)

 

Forum Chair:
Kun Duan (Tsinghua University)


Demo & MM Chairs:

Tong Zhu (Tsinghua University)
Songyang Wang (Tsinghua University)


Poster Chairs:

Fan Li (Beijing Institute of Technology)
Pinyan Lu (Shanghai University of Finance and Economics)
Hai Wang (Northwest University)
Songtao Guo (Southwest University)
Xiaoyu Ji (Zhejiang University)


Workshop/Tutorial Chairs:

Jingsong Han (Xi'an Jiaotong University)
Fang Dong (Southeast University)
Zhichao Cao (Tsinghua University)
Baowei Wang (Nanjing University of Information Science & Technology)
Lei Zhang (Tianjin University)


Web Chairs:

Wenping Liu (Hubei University of Economics / Huazhong University of Science and Technology)
Chen Wang (Huazhong University of Science and Technology)
Yang Yang (Hubei University)


Volunteer Chairs:

Shan Chang (Donghua University)
Rui Li (Xidian University)
Li Zhang (HeFei University of Technology)
Tianzhang Xing (Northwest University)
Peijian Wang (Xi'an Jiaotong University)


Media Chair:

Jingyao Dai (City University of Hong Kong)
Yawen Wang (Tsinghua University)


Financial Chairs:

Hong Liu (ACM)
Zihui Zhang (Tsinghua University)
Zhenge Guo (Tsinghua University)
Lin Cui (Tsinghua University)


Registration Chairs:

Kele Shen (Tsinghua University)
Xin Miao (Tsinghua University)
Xiaolong Zheng (Tsinghua University)
Xiaoying Gan (Shanghai Jiaotong University)


Award Chairs:

Lan Zhang (University of Science and Technology of China)
Zongqing Lu (Peking University)
Yuanchao Shu (Microsoft Research Asia)
Yuan He (Tsinghua University)
Zhinan Ma (Tsinghua University)


Symposium Chairs:

Min Liu (ICT, Chinese Academy of Sciences)
Huaizhong Li (Lishui University)
Junyu Lin (IIE, Chinese Academy of Sciences)
Yong Cui (Tsinghua University)

 


Steering Committee:
Vicki Hanson (Co-Chair, ACM President)
Yunhao Liu (Co-Chair, Tsinghua University)
Huadong Ma (Vice Chair, Beijing University of Posts and Telecommunications)
Xinbing Wang (Vice Chair, Shanghai Jiao Tong University)
Bin Hu (Vice Chair, Lanzhou University)
Wen Gao (Peking University)
John Lui (Chinese University of Hong Kong)
Guoliang Li (Tsinghua University)
Wenguang Chen (Tsinghua University)
Junzhou Luo (Southeast University)
Jianzhong Li (Harbin Institute of Technology)
Xiangyang Li (University of Science and Technology of China)
Ming Zhang (Peking University)
Le Dong (University of Electronic Science and Technology of China)