Menu:

WeChat QR Code
       
中文EN

Welcome to the ACM Turing Celebration Conference - China (ACM TURC 2019, ACM中国图灵大会)


We are pleased to announce that the ACM Turing Celebration Conference - China (ACM TURC 2019, ACM中国图灵大会), will be held from May 17-19, 2019 at Chengdu, China, with its key theme on "Interconnected, Inspired, intelligent (注智世界,赋能未来)". The conference serves as a highly selective and premier international forum on computer science research. In addition to the main sessions, the conference will include workshops, panels, demonstrations, and exhibits. Domestic and international academic experts and professors including some ACM Turing Award winners will share their perspectives on cutting-edge technologies and explore the current trends in Artificial Intelligence. The organizing committee is excited to invite you to take part in the ACM TURC 2019, to discuss the frontier issues in today's society as well as the interdisciplinary development trends together.Steering Committee Chairs


  Vinton Cerf (Google LLC)
ACM Turing Award Laureate
The Father of Internet
ACM/IEEE Fellow
Member of the US National Academy of Engineering
Fellow of the American Academy of Arts and Sciences
Fellow of the American Association for the Advancement of Science


   
  Vicki Hanson (ACM)
ACM President
ACM Fellow
Fellow of the Royal Society of Edinburgh


Keynote Speakers


  Manuel & Lenore Blum
ACM Turing Award Laureate
Member of National Academy of Engineering
CMU


   
  Silvio Micali
ACM Turing Award Laureate
Member of National Academy of Sciences
Member of National Academy of Engineering
MIT


   
  Leslie Valiant
ACM Turing Award Laureate
ACM/AAAI Fellow
Harvard


   
  Hong Mei
Member of Chinese Academy of Sciences
IEEE Fellow


   
  Alexander Wolf
ACM Past President
ACM Fellow
UC Santa Cruz


   
  Harry Shum
Microsoft Executive Vice President
Member of National Academy of Engineering
ACM/IEEE Fellow
Microsoft


   
  Dina Katabi
Member of National Academy of Engineering
ACM Fellow
Winner of ACM Prize in Computing
MIT
   
  Song-Chun Zhu
Winner of Computational Modeling Prize
Winner of Helmholtz Test-of-Time Award
IEEE Fellow
UCLA
   
  Jingren Zhou
IEEE Fellow
Alibaba Group
   
  Hua Wu
Baidu


   
  Dawn Song
IEEE Fellow
MacArthur Fellow
UCB


   
  Xiaofeng Wang
IEEE Fellow
Vice Chair of ACM SIGSAC
IUB


   
  Danfeng Yao
ACM Distinguished Scientist
Secretary of ACM SIGSAC
Virginia Tech


   
  Paul Denny
UOA


   
  Xiaofei Xu
HIT


   
  Baochun Li
IEEE Fellow
UOT


   
  Qian Zhang
IEEE Fellow
HKUST


   
  Xian-He Sun
IEEE Fellow
IIT


   
  Yingying Chen
Rutgers


   
  Huaiming Song
Sugon


   
  Brad Karp
ACM SIGCOMM Steering Committees
UCL


   
  Wei Zhao
Chief Research Officer of American University of Sharjah
Former President of University of Macau


   
  Mingwei Xu
National Distinguished Young Scholar of China
Tsinghua


   
  Fan Ye
SBU


   
  Amber Settle
SIGCSE Chair
DPU


   
  Jiman Hong
SIGAPP Chair
Soongsil University


   
  Kaishun Wu
SZU


   
  Michael Scott
ACM/IEEE Fellow
Winner of Dijkstra Prize in Distributed Computing
Rochester


   
  Chuanxiong Guo
Director of Bytedance AI Lab


   
  Xindong Wu
IEEE Fellow
HFUT/UVM


   
  Jianliang Xu
HKBU


   
  Xiaodan Liang
Senior Reseach Director of DMAI
SYSU


   
  Kang Liu
CAS


   
  Heng Tao Shen
UESTC


   
  Yizhou Yu
IEEE Fellow
Chief Scientist of Deepwise


   
  Tatsuya Harada
University of Tokyo
RIKEN


   
  Fuu-Jen Tsai
Vice President of China Medical Univeristy


   
  Gang Hua
IEEE Fellow
Vice President and Chief Scientist of Wormpex AI Research


   
  Fenghua Li
CAS


   
  Ke Xu
National Distinguished Young Scholar of China
Tsinghua


   
  Zhangjie Fu
NUIST


   
  Guihai Chen
National Distinguished Young Scholar of China
SJTU


   
  Dun Wang
Huawei


   
  Dapeng Wu
UFL


   
  Weimin Zheng
Tsinghua


   
  Kenli Li
HNU


   
  Minhua Weng
Lenovo


Organizers


 

General Chairs:

 
 
 
Yunhao Liu
(Tsinghua/MSU)
 
Xiangyang Li
(USTC)
 
Wenguang Chen
(Tsinghua)
 
Xiaoou Tang
(CUHK)

 

           
Jiliu Zhou
(CUIT)
           Program Chairs:

 
 
 
Xinbing Wang
(SJTU)
 
Songwu Lu
(UCLA)
 
Le Dong
(UESTC)
 
Yunhuai Liu
(PKU)Vice General Chairs:

 
 
 
Xiaojiang Chen
(NWU)
 
Yunquan Zhang
(CAS)
 
Zhiwen Yu
(NWPU)
 
Zheng Yang
(Tsinghua)

 

 

 

 

 

   
Shan Chang
(DHU)
 
Liang Lin
(SYSU)
 
Jiancheng Lv
(SCU)
   

 

Program Vice Chairs:

 
 
 
Min Liu
(CAS)
 
Lan Zhang
(USTC)
 
Jinsong Han
(ZJU)
 
Xiaohua Tian
(SJTU)

 

 

 

 

 

   
Fan Wu
(SJTU)
 
Luoyi Fu
(SJTU)
 
Hongzi Zhu
(SJTU)
   

 

Local Chairs:

 
 
 
Xi Wu
(CUIT)
 
Li Lu
(UESTC)
 
Yanli Ji
(UESTC)
 
Guanglin Zhang
(DHU)

 

             
Jian Peng
(SCU)
           

 

Local Vice Chairs:

 
 
   
Xiao Wu
(SWJTU)
 
Kiki
(ACM)
 
Yinjie Lei
(SCU)
   

 

Symposium Chairs:

 
 
   
Junyu Lin
(CAS)
 
Huaizhong Li
(LSU)
 
Wenyuan Xu
(ZJU)
   

 

Volunteer Chairs:

 
 
 
Xi Peng
(SCU)
 
Li Zhang
(HFUT)
 
Tianzhang Xing
(NWU)
 
Rui Li
(XDU)

 

           
Hai Wang
(NWU)
           

 

Poster Chairs:

 
 
   
Fan Li
(BIT)
 
Xufei Mao
(Tsinghua)
 
Song Yang
(BIT)
   

 

Workshops Chairs:

           
Baowei Wang
(NUIST)
           

 

Talk Chairs:

 
 
 
Jing Chen
(WHU)
 
Yuan He
(Tsinghua)
 
Jianbo Li
(QDU)
 
Jianguo Sun
(HEU)

 

Publicity Chairs:

 
 
 
Lei Xie
(NJU)
 
Hongbo Jiang
(HNU)
 
Songtao Guo
(SWU)
 
Yanyong Zhang
(USTC)

 

Industry Chairs:

 
 
   
Qiang Ma
(Tsinghua)
 
Xiao Zheng
(AHUT)
 
Ning Zhang
(BJTU)
   

 

Seminar Chairs:

 
 
 
Xiaoyu Ji
(ZJU)
 
Xiaolong Zheng
(BUPT)
 
Wenping Liu
(HBUE)
 
Xinglin Zhang
(SCUT)

 

Keynote Chairs:

 
       
Xin Miao
(Tsinghua)
 
Zihui Zhang
(Tsinghua)
       

 

YSCA Chairs:

 
       
Yanmin Zhu
(SJTU)
 
Sheng Sun
(UESTC)
       

 

Ceremony Chairs:

 
       
Qingsong Yao
(XDU)
 
Lin Wang
(YSU)
       

 

Liaison Chairs:

 
 
   
Zhiyuan Ji
(MOST)
 
Renyi Xiao
(NSFC)
 
Xuerong Huang
(USTC)
   

 

Media Chairs:

 
       
Jingyao Dai
(CityU)
 
Zhichao Cao
(Tsinghua)
       

 

Web Chairs:

 
 
   
Bo Zhang
(SHNU)
 
Hanjiang Luo
(SDUST)
 
Qin Zhao
(SHNU)
   

 

Demo Chairs:

           
Lin Cui
(Tsinghua)
           

 

Publication Chairs:

 
       
Jiliang Wang
(Tsinghua)
 
Lei Zhang
(TJU)
       

 

Financial Chairs:

 
       
Zhenge Guo
(Tsinghua)
 
Qingqing Hu
(Tsinghua)
       

 

Registration Chairs:

 
       
Hong Liu
(ACM)
 
Jianfeng Zhang
(Tsinghua)
       

 

Printing Chairs:

         
Songyang Wang
(Tsinghua)
         

 

Logistic Chairs:

 
     
Zhinan Ma
(Tsinghua)
 
Guanxun Qi
(Tsinghua)
     

 

 

Steering Committee:

 
 
 
Vinton Cerf
(Google)
 
Vicki Hanson
(ACM)
 
Yunhao Liu
(Tsinghua)
 
Huadong Ma
(BUPT)
             
 
 
 
Xinbing Wang
(SJTU)
 
Bin Hu
(LZU)
 
Wen Gao
(PKU)
 
John Lui
(CUHK)
             
 
 
 
Guoliang Li
(Tsinghua)
 
Wenguang Chen
(Tsinghua)
 
Junzhou Luo
(SEU)
 
Jianzhong Li
(HIT)
             
 
 
   
Xiangyang Li
(USTC)
 
Ming Zhang
(PKU)
 
Le Dong
(UESTC)
   

 

 

Symposium Organization Committee


SIGCOMM

General Chairs:

 
 
 
Junzhou Luo
(SEU)
 
Yuanyuan Yang
(SBU)
 
Xiaofeng Liao
(CQU)
 
             

Technical Program Chairs:

 
 
 
Ke Xu
(Tsinghua)
 
Songtao Guo
(CQU)
 
Zhenhua Li
(Tsinghua)
 

 


SIGMOD

General Chairs:

 
 
 
Jianzhong Li
(HIT)
 
Xiaoyong Du
(RUC)
   
             

Technical Program Chairs:

 
 
 
Yunjun Gao
(ZJU)
 
Lei Duan
(SCU)
   

 


SIGOPS

General Chairs:

 
 
 
Yingwei Luo
(PKU)
 
Haibo Chen
(SJTU)
   
             

Technical Program Chairs:

 
 
 
Xiaofei Liao
(HUST)
 
Guangyu Sun
(PKU)
   

 


SIGSAC

General Chairs:

 
 
 
             
Xiaosong Zhang
(UESTC)
 
Hui Li
(XDU)
   

Technical Program Chairs:

 
 
 
Hongwei Li
(UESTC)
 
Zhen Ling
(SEU)
   

 


SIGCSE

General Chair:

   
 
Ming Zhang
(PKU)
     
             

Technical Program Chairs:

 
 
 
Juan Chen
(NUDT)
 
Junlin Lu
(PKU)
   

 


SIGAI

General Chairs:

 
 
 
Liang Lin
(SYSU)
 
Wangmeng Zuo
(HIT)
   
             

Technical Program Chairs:

 
 
 
Xiaodan Liang
(SYSU)
 
Yanli Ji
(UESTC)
   

 


SIGAPP

General Chairs:

 
 
 
Zhongwen Guo
(OUC)
 
Minglu Li
(SJTU)
   
             

Technical Program Chair:

   
 
Feng Hong
(OUC)
     

 


Industry Forum Chair:

   
 
Yunquan Zhang
(CAS)
     
             

 

HostsOrganizersCo-Organizers 

 

                       

Copyright © 2019, ACM Turing Celebration Conference - China (ACM TURC 2019)