Symposiums--SIGCHI China

organizers

General Chair:

Xiangmin Fan (Institute of Software, Chinese Academy of Sciences)

TPC Co-Chairs:

Shiwei Cheng (Zhejiang University of Technology, China)

Chun Yu (Tsinghua University, China)