Menu:

WeChat QR Code
       
中文EN

Organizers


General Chairs:
Yunhao Liu (Tsinghua University/Michigan State University)
Xiangyang Li (University of Science and Technology of China)
Wenguang Chen (Tsinghua University)
Xiaoou Tang (Chinese University of Hong Kong)
Jiliu Zhou (Chengdu University of Information Technology)


Program Chairs:

Xinbing Wang (Shanghai Jiao Tong University)
Songwu Lu (University of California, Los Angeles)
Le Dong (University of Electronic Science and Technology of China)
Yunhuai Liu (Peking University)


Vice General Chairs:

Xiaojiang Chen (Northwest University)
Yunquan Zhang (ICT, Chinese Academy of Sciences)
Zhiwen Yu (Northwestern Polytechnic University)
Zheng Yang (Tsinghua University)
Shan Chang (Donghua University)
Liang Lin (Sun Yat-sen University)
Jiancheng Lv (Sichuan University)


Program Vice Chairs:

Min Liu (ICT, Chinese Academy of Sciences)
Lan Zhang (University of Science and Technology of China)
Jinsong Han (Zhejiang University)
Xiaohua Tian (Shanghai Jiao Tong University)
Fan Wu (Shanghai Jiao Tong University)
Luoyi Fu(Shanghai Jiao Tong University)
Hongzi Zhu (Shanghai Jiao Tong University)


Local Chairs:

Xi Wu (Chengdu University of Information Technology)
Li Lu (University of Electronic Science and Technology of China)
Yanli Ji (University of Electronic Science and Technology of China)
Guanglin Zhang (Donghua University)
Jian Peng (Sichuan Univeristy)


Local Vice Chairs:
Xiao Wu (Southwest Jiao Tong University)
Kiki (ACM)
Yinjie Lei (Sichuan University)


Symposium Chairs:

Junyu Lin (IIE, Chinese Academy of Sciences)
Huaizhong Li (Lishui University)
Wenyuan Xu (Zhejing University)


Volunteer Chairs:

Xi Peng (Sichuan University)
Li Zhang (Hefei University of Technology)
Tianzhang Xing (Northwest University)
Rui Li (Xidian University)
Hai Wang (Northwest University)


Poster Chairs:

Fan Li (Beijing Institute of Technology)
Xufei Mao (Tsinghua University)
Song Yang (Beijing Institute of Technology)

Workshops Chair:
Baowei Wang (Nanjing University of Information Science and Technology)


Talk Chairs:

Jing Chen (Wuhan University)
Yuan He (Tsinghua University)
Jianbo Li (Qingdao University)
Jianguo Sun (Harbin Engineering University)


Publicity Chairs:

Lei Xie (Nanjing University)
Hongbo Jiang (Hunan University)
Songtao Guo (Southwest University)
Yanyong Zhang (University of Science and Technology of China)


Industry Chairs:

Qiang Ma (Tsinghua University)
Xiao Zheng (Anhui University of Technology)
Ning Zhang (Beijing Jiaotong University)


Seminar Chairs:

Xiaoyu Ji (Zhejiang University)
Xiaolong Zheng (Beijing University of Posts and Telecommunications)
Wenping Liu (Hubei University of Economics)
Xinglin Zhang (South China University of Technology)


Keynote Chairs:

Xin Miao (Tsinghua University)
Zihui Zhang (Tsinghua University)


YSCA Chairs:

Yanmin Zhu (Shanghai Jiao Tong University)
Sheng Sun (University of Electronic Science and Technology of China)


Ceremony Chairs:

Qingsong Yao (Xidian University)
Lin Wang (Yanshan University)


Liaison Chairs:

Zhiyuan Ji (Ministry of Science and Technology of the People's Republic of China)
Renyi Xiao (National Natural Science Foundation of China)
Xuerong Huang (University of Science and Technology of China)


Media Chairs:

Jingyao Dai (City University of Hong Kong)
Zhichao Cao (Tsinghua University)


Web Chairs:

Bo Zhang (Shanghai Normal University)
Hanjiang Luo(Shandong University of Science and Technology)
Qin Zhao (Shanghai Normal University)


Demo Chair:

Lin Cui (Tsinghua University)


Publication Chairs:

Jiliang Wang (Tsinghua University)
Lei Zhang (Tianjin University)


Financial Chairs:

Zhenge Guo (Tsinghua University)
Qingqing Hu (Tsinghua University)


Registration Chairs:

Hong Liu (ACM)
Jianfeng Zhang (Tsinghua University)


Printing Chairs:

Songyang Wang (Tsinghua University)


Logistic Chairs:

Zhinan Ma (Tsinghua University)
Guanxun Qi (Tsinghua University)

 


Steering Committee:
Vinton Cerf (Co-Chair, ACM President)
Vicki Hanson (Co-Chair, ACM President)
Yunhao Liu (Co-Chair, Tsinghua University)
Huadong Ma (Vice Chair, Beijing University of Posts and Telecommunications)
Xinbing Wang (Vice Chair, Shanghai Jiao Tong University)
Bin Hu (Vice Chair, Lanzhou University)
Wen Gao (Peking University)
John Lui (Chinese University of Hong Kong)
Guoliang Li (Tsinghua University)
Wenguang Chen (Tsinghua University)
Junzhou Luo (Southeast University)
Jianzhong Li (Harbin Institute of Technology)
Xiangyang Li (University of Science and Technology of China)
Ming Zhang (Peking University)
Le Dong (University of Electronic Science and Technology of China)